ពីរខែដើមឆ្នាំ២០២៣ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-អង់គ្លេស គឺមានចំនួនប្រមាណ ១២១ លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេលពីរខែដើមឆ្នាំ២០២៣ ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបទ្វេភាគីកម្ពុជា-អង់គ្លេស គឺមានចំនួនប្រមាណ…