ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ-កម្ពុជា មានទំហំជាង ២៣ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករបានបង្ហាញថា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាមានចំនួន ២៣,៦៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល ៦ខែដំបូង..