កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធន់(CAP-RED)ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១០៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្រេចបន្តកម្មវិធីថ្មីភាពជាដៃគូកម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចធន់ (CAP-RED) ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ១០៧លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ច…

កម្ពុជា-អូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលើការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំង2

តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិ្តការលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងគ្រប់…