ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន China Railway Construction Corporation នៅកម្ពុជា កើនដល់ជាង​៥ ៣០០លានដុល្លារ

ប្រទេស​ចិន ៖ទុន​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​មួយ​ដែលកំពុង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​វិនិយោគនៅកម្ពុជា គឺ​ China Railway Construction Corporation បានកើ…..