ធុរកិច្ចថ្មី ផ្តល់នូវសេវា និងផលិតផលថ្មីៗជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរ

ធុរកិច្ចថ្មី នឹងផ្តល់នូវសេវា និងផលិតផលថ្មីៗ ជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យកាន់តែរីកចំរើន និង ជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរ ។