បដិវត្តថ្មីជួយដល់វិស័យសំណង់ និងបរិស្ថាន ដោយការកែច្នៃកាកសំណល់កាហ្វេប្រើជំនួសខ្សាច់

គ្រាប់កាហ្វេអាចចាត់ទុកជាធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតទី២របស់ពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅបន្ទាប់ពីធនធានទឹក