ការច្នៃប្រឌិតចំនួន ៥ ដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ប្លាស្ទិក

នៅទូទាំងពិភពលោក កាកសំណល់ប្លាស្ទិកប្រហែល ៤០០ លានតោនត្រូវបានចោលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ និង OECD និយាយថា ការបំពុលប្លាស្ទិកបង្កការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់បរិស្ថាន ប៉ះពាល់ដល់ជម្រក និងប្រព័ន្ធអេកូធម្មជាតិ