រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ចំណាយថវិកា​ ១១០លានដុល្លារ​​បន្ថែមទៀត សម្រាប់អនុវត្តន៍ការ​ងារ​ចុះបញ្ជីដីធ្លី

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោងនឹង​ចំណាយ​ថវិកា​១១០​លានដុល្លារ​បន្ថែមទៀតដើម្បី​រៀបចំការ​ចុះបញ្ជីធ្លីដី​ដែលនៅសេសសល់​ប្រមាណ​៥លាន​ក្បាលដីទៀត