ប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ចុះបញ្ជីសហគ្រាសជួយឱ្យ SME ពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន

ប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ចុះបញ្ជីសហគ្រាស ជួយឱ្យ SME ពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន បន្តជំហានចូលក្នុងទីផ្សារ និងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស ។