ទីក្រុង Amsterdam ខិតខំចំណាយលុយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃរាប់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋងាកទៅជិះកង់

បច្ចុប្បន្ន ពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិថាមពល ដែលធ្វើឲ្យបណ្តាប្រទេសអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបាននាំគ្នាងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញកាន់តែច្រើន…