និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ប្រាប់សាធារណជនឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់ប្រាក់វិនិយោគរួមខុសច្បាប់

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) ប្រាប់ឱ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការដាក់ប្រាក់ជាមួយគម្រោងណាមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការឆបោក ឬជាអាជីវកម្ម…