រដ្ឋមន្រ្តីបរិស្ថាន ជំរុញប្រជាសហគមន៍ដាំដើមឈើ ស្ដារគម្របព្រៃ ដើម្បីអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់សហគមន៍

ចូលរួមការពារអភិរក្សព្រៃឈើ បង្កើនគម្របព្រៃឈើ អាចលក់កាបូនបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរ

ការដាំ ស្ដារព្រៃឈើ និងក្លូនរុក្ខជាតិ គឺជាការរួមចំណែកគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាព

រាល់សកម្មភាពនៃការដាំកូនឈើ ការស្ដារព្រៃឈើ និងក្លូនរុក្ខជាតិ គឺជាការរួមចំណែកគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាព ជាពិសេសអាចជួយ…