ឧស្សាហកម្ម៤.០ ៖ បុរសម្នាក់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីជាជំនួយដល់ការធ្វើកសិកម្មចម្រុះ

ដាំដុះ (DamDoh) គឺជាឈ្មោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) មួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយ និងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មចម្រុះនៅកម្ពុជា