កសិករ​ខេត្ត​ព្រះវិហារនាំគ្នា​ដាំណាំគម្របដី​ ដើម្បីកែប្រែគុណភាពដីឡើងវិញ​ ធ្វើឱ្យ​ទិន្នផល​កើនឡើង​ខ្ពស់​

ដំណាំគម្របដីមានសារសំខាន់ខ្ពស់ចំពោះ​ការ​កែប្រែ​គុណភាពដែល​បាត់បង់​ឱ្យត្រលប់មក​រក​ដី​ដែលមានគុណភាព និងជីវជាតិឡើងវិញ​ជំរុញឱ្យ​ទិន្នផលកើនឡើង