ឆ្នាំ២០២៣ កំពង់ផែព្រះសីហនុ រកចំណូលបានជាង ៩០លានដុល្លារ ខណៈដែលកំពង់ផែភ្នំពេញរកចំណូលបាន ៣៨ លានដុល្លារអាម៉េរិក

ឆ្នាំ២០២៣ កំពង់ផែស្វ័តក្រុងព្រះសីហនុ រកចំណូលបានជាង ៩០ លានដុល្លារ ខណៈកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ រកចំណូលបានជាង ៣៨ លានដុល្លារអាម៉េរិក