ស្រីលង្កា កំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ជាប់បំណុលបរទេសច្រើនជាង ១២,៥៥ ពាន់លានដុល្លារ

នៅក្នុងតំណាក់កាលអន្តរកាលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រទេសស្រីលង្កានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងវិបត្តិ សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែសិស្ស-និស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសជាង៣លាន…