ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានឹងតភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា កម្ពុជា បាន និងកំពុងខិតខំតភ្ជាប់ជើងហោះហើរជាមួយបណ្តាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងឱ្យបានរួចរាល់…