ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបានថយចុះ ប៉ុន្តែ​អាច​ធានា​លើ​ការ​នាំចូល​ទំនិញ​ និង​សេវា​បាន​កម្រិត ៧ខែ

ភ្នំពេញ ៖ ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងពីការរឹតបន្តឹងនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់បណ្តាធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ជាពិសេស ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក…