មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ឃ្មុំបែប​ធម្មជាតិ​កំពុង​ពេញ​និយម ខណៈការទទួលផលអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារ

មុខ​របរ​ចិញ្ចឹម​ឃ្មុំក្នុង​ប្រអប់តាម​បែប​ធម្មជាតិ ​កំពុងតែ​ពេញ​និយមក្រោយពីមុខរបរស្វែងរក​ឃ្មុំ​ព្រៃជា​លក្ខណៈ​ប្រពៃណី​​កាន់តែខ្សត់ទៅៗ មិនអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារបាន