ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ បង្ហាញពីការទទួលពានរង្វាន់ជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា

នៅកម្ពុជាមានតែក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ (FORTE) ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ចំនួនពីរ គឺពានក្នុងស្រុក១ និងពានរង្វាន់អាស៊ាន១ ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនគំរូអាជីវកម្ម