សន្និសីទជំរុញវិនិយោគឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្នាលសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទស្សនទាន និងឧត្តមានុវត្តន៍ទាក់ទាញការវិនិយោគ

សន្និសីទជំរុញវិនិយោគឆ្នាំ២០២៣ ជាថ្នាលសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទស្សនទាន និងឧត្តមានុវត្តន៍ទាក់ទាញការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង