អ្នកជំនាញនិយាយពីស្ថានភាពទីផ្សារ និងលទ្ធភាពនៃការទិញអចលនវត្ថុក្នុងដំណាក់កាលនេះ

នៅដើមឆ្នាំ2021នេះ ថ្វីត្បិតតែមានព័ត៌មានល្អៗទាក់ទិនទៅនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដមានការត្រៀមចាក់របស់បណ្តាលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន…