វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំនេះនៅបន្តកំណើនវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែថមថយសកម្មភាពទិញ-លក់

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំនេះនៅបន្តកំណើនវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែថមថយសកម្មភាពទិញ-លក់ ខណៈ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២៣…