សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការទូទាត់សងប្រាក់តាមឌីជីថលកើនជាង ៤៩០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមឌីជីថលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៤៩២ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ស្មើនឹង ១៦ដង នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP)

ការសិក្សា ៖ ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងងាកចេញពីការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធទៅរកការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ភាពរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ បាន និងកំពុងបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនបាច់មានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃ ដោយក្នុងនោះការទូទាត់តាម…

ពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមទីជនបទកាន់តែច្រើនចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នៅតាមទីជនបទកាន់តែច្រើនចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឬប្រព័ន្ធឌីជីថល ជាក់ស្តែងប្រជាជនរស់នៅក្នុងឃុំកន្ទឺ២ ដែលជាទីជនបទមួយ…

ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានជាង ៦៩៨ លានប្រតិបត្តិការ គិតជាទឹកប្រាក់ជិត ២០០ពាន់លានដុល្លារ

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាក់ស្តែងក្នុងឆ្នាំ២០២១ ការទូទាត់អេឡិចត្រូនិកមានប្រតិបត្តិការទូទាត់ចំនួន ៦៩៨,៨ លានប្រតិបត្តិការ ដោយគិតជាទឹកប្រាក់ ១៩៩,៧៦ ពាន់លានដុល្លារ…

សកម្មភាពទូទាត់លុយឌីជីថលរបស់ថៃកំពុងចូលខ្លួនជំនួសការទូទាត់ជាលុយសុទ្ធ

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានសិក្សាដោយធនាគារជាតិនៃប្រទេសថៃបានរកឃើញថា សកម្មភាពទូទាត់លុយសុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនឹងមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល១០…

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

NBC បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១មានការកើនឡើងប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០