កម្ពុជា-ឡាវ ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈ QR Code ដំណាក់កាលទី១

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលឡាវ បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) រវាងប្រទេសទាំងពីរ ដំណាក់កាលទី១ ខណៈការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ នឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុជាតិក្នុងទីផ្សារ និងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ….