តម្លៃមាស កំពុងបន្តធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិត ២ ០០០ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Investing បានលើកឡើងថា តម្លៃមាសបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃជាប់គ្នា បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ ២ ០៨៥ដុល្លារក្នុងមួយអោន…