ការធ្វើជំនួញ និងសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកធ្លាក់ចុះ១,៤ភាគរយក្នុងត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២

ញូវយ៉ក ៖ តួលេខដែលត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាំក្បាលចុះក្នុង…