ប៉ារីស ត្រៀមបង្ហាញរបៀបធ្វើដំណើរថ្មីជារថយន្តហោះដោយខ្សែកាប ឬ cable car ជាលើកដំបូង

ប៉ារីស ៖ អជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងលើវិស័យដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសបារាំង ឬ Île-de-France Mobilités(IDFM) បានបញ្ជាក់ថា នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះទីក្រុងប៉ារីស…