កម្ពុជា-ចិន បង្កើតសួនឧស្សាហកម្មសម្រាប់សម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មចិន និងកម្ពុជា បានពិភាក្សាគ្នាលើការសិក្សាកំណត់ទីតាំង ដើម្បីឈានទៅសាងសង់សួនឧស្សាហកម្មកម្ពុជា-ចិនសម្រាប់សម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម