សម្តេចធិបតី អំពាវនាវគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញការចិញ្ចឹមត្រី ដើម្បីរក្សាទុកពូជត្រីធំៗ ឬជិតផុតពូជ

ទិវាមច្ឆជាតិ១កក្កដា គឺដើម្បីចូលរួមពង្រឹងស្មារតីផ្សព្វផ្សាយ និងបំផុសស្មារតីឱ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលរួមអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍធនធានជលផល