កម្ពុជា នាំចេញកសិផលទៅទីផ្សារចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត៥០០លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៩ខែ

ភ្នំពេញ ៖ យោងទិន្នន័យនាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេស ដែលកត់ត្រាដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅចិនចំនួនជាង…