ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ការនាំចេញ​កៅស៊ូរបស់​កម្ពុជាកើន​ឡើង​ ​១​២​៣​ ​ភាគរយ​

យោងតាមទិន្នន័យ បានបង្ហាញថា ការ កើនឡើងនៃការនាំចេញកៅស៊ូរបស់កម្ពុជា ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅពាក់ កណ្តាលចុងឆ្នាំ២០២២ ដែលជាការកត់ សម្គាល់ បានបន្តពេញមួយឆ្នាំមុន