កម្ពុជា សម្រេចបានការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅទីផ្សារអន្តជាតិជាង ៦៥ម៉ឺនតោន ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅទៅទីផ្សារអន្តជាតិប្រមាណ ៦៥៦ ០០០តោន ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ថយចុះប្រមាណ ៧,៦% គិតជាទឹកប្រាក់ ៨៣៧លានដុល្លារ