ការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២៣ បានជាង ៤៤៦លានដុល្លារ

ការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និង ឈើកៅស៊ូ រយៈពេល១១ខែឆ្នាំ ២០២៣ ជាង ៤៤៦ លានដុល្លារ ក្នុងនោះចំណូលនាំចេញជ័រកៅស៊ូ មានជាង ៤៤៥ លានដុល្លារនិងឈើកៅស៊ូជាង១លានកន្លះ។