ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ១១ខែឆ្នាំនេះ សម្រេចបានជាង ៤៣ពាន់លានដុល្លារ ខណៈការនាំចេញមានតម្លៃ២១ពាន់លានដុល្លារ

ទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ក្នុងរយៈពេល​១១ខែ ឆ្នាំ២០២៣ សម្រេចបាន ៤៣.៥២​ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងនោះ ការនាំចេញមា​នចំនួន២១ពាន់លានដុល្លារ គឺមានការ​កើន​ឡើង ៤.០៨