កម្ពុជានាំចេញផ្លែមៀនស្រស់បានជាង ១៨លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ

កម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១៨.៥៤លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងរហូត ដល់ជិត១ពាន់ភាគរយ នៅក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២៣នេះ។