ឆមាសទី១ កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសរុបមានតម្លៃ ៦,៦ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថានៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២២នេះ ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលសរុបមានតម្លៃ ៦,៦ ពាន់…