កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ៦០០លានដុល្លារពីការនាំចេញស្រូវ-អង្ករ ក្នុងរយៈ៦ខែឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ការនាំចេញអង្ករនៅឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ មានកំណើនជាង ១៦% ក្នុងបរិមាណសរុបចំនួន ៣២៧ ២០០ តោន គិតជាទឹកប្រាក់ជាង ១៩៨ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ខណៈដែលការនាំ…