ខេត្តព្រៃវែងនាំចេញស្រូវ​ទៅវៀតណាម ​ជាង៤០ម៉ឺនតោន និងស្វាយជាង២១តោនក្នុងរយៈពេលជាងមួយខែកន្លះដើមឆ្នាំនេះ

ខេត្តព្រៃវែងនាំចេញស្រូវ​ទៅវៀតណាម ​ជាង៤០ម៉ឺនតោន និង ស្វាយជាង ២១តោន ក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លះក្នុងដើមឆ្នាំ២០២៤នេះ ជាមួយនឹងការទទួលបានតម្លៃសមរម្យ