កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ២០២លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្ករក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១

ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ដែលចេញដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា សម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារគោលដៅទាំង៤៩ នៅលើសកលលោក ក្នុងបរិមាណអង្ករសរុបចំនួន ២៨០ …