៦ខែ ឆ្នាំ​២០២៤ កម្ពុជារកចំណូលបាន ជិត ១០០០លានដុល្លារពីការនាំចេញអង្ករ​ និងស្រូវ​

រយៈពេល ៦ខែ ​ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករ​ចំនួន៣៣៨ ៦៥៤ តោន ជាង២៤៧​ លានដុល្លារ​ និង នាំចេញស្រូវជាង ​២.៥លានតោន​ ជាង ៧២៧ លានដុល្លារ ។