ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសចិន មានទំហំធំជាងគេនៅដើមឆ្នាំ២០២៤

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ជាមួយប្រទេសចិនមានទំហំធំជាងគេនៅដើមឆ្នាំ២០២៤ ដោយសម្រេចបានប្រមាណ ១,១៥ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងខែមករា កើនឡើង១៨,៧%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន