ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន៦ ចង់មកវិនិយោគវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន ៦ក្រុមហ៊ុន បានបង្ហាញគោលបំណងចង់វិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មផ្នែកផលិតកម្មបន្លែ ការបង្កើតសាលាកសិកម្ម និង ម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកសុខភាព