ការបង្រួបបង្រួមជាតិ សន្តិភាព និងស្ថិរភាពនយោបាយ ជាចលករ និងចន្ទល់រឹងមាំជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជានារយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ បានក្លាយជាតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសដែលមានកំណើតសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេ…