របាយការណ៍ ៖ បច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយឲ្យចិនកាត់បន្ថយការបំពុលដោយកាបូនដល់ទៅ៣៥ពាន់លានតោន

នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ (White Paper) និងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យដ៏ធំសម្បើមមួយដោយ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy