ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

កាលពីសប្តាហ៍មុន ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប ECB បានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ។ ឥឡូវនេះ គេកំពុងរង់ចាំមើលថា តើធនាគារកណ្តាលអាម៉េរិកអាចនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដូចនឹងធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបដែរ ឬទេ?

អ្នកជំនាញ ៖ ធនាគារកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបពេក អាចបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សេដ្ឋកិច្ច

ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាបពីធនាគារកណ្តាលនៅប្រទេសមួយ អាចបង្កើតទាំងផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច ហើយផលជះវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានតិចឬច្រើនគឺអាស្រ័យលើការថ្លឹងថ្លែង និងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយករបស់ប្រទេសនីមួយៗ

ស្វែងយល់ពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាប

ធនាគារកណ្តាលនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាកំណត់អត្រាការប្រាក់ទាប នៅពេលការវិនិយោគនានានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនសិ្ថតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានហានិភ័យក្នុងរយៈពេលណាមួយ ឧទាហរណ៍ មួយឆ្នាំ ឬពីរឆ្នាំ

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលធំៗក្នុងពិភពលោក

នៅពេលដែលធនាគារកណ្តាលនានានៅពិភពលោក ជាពិសេសធនាគារកណ្តាលអាមេរិក ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ វាគឺជាព័ត៌មានដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ប្រជាជនលើពិភពលោក

ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺជាឧបករណ៍សំខាន់ទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអតិផរណា

ភ្នំពេញ ៖ នៅពេលដែលធនាគារកណ្តាលនានានៅពិភពលោក ពិសេសធនាគារកណ្តាលអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ វាគឺជាព័ត៌មានដ៏ធំមួយ ខណៈដែលធនាគារកណ្តាលសម្រេចថា…