ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលលើសេវាសារធារណៈនៅកម្ពុជានាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលលើវិស័យសេវាសារធារណៈនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយ នេះ មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។