ការអនុវត្តគម្រោងស្រូវមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រៃ និងការងារអភិរក្សសត្វព្រៃ ទទួលបានជោគជ័យព្រមគ្នា

នៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង មានភូមិចំនួន១៥ កំពុងអនុវត្តគម្រោងស្រូវមិត្តភាពសង្គ្រោះសត្វព្រៃ (ត្រយង) ដោយទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទន