ការអភិរក្សតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃមហាសមុទ្រ និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង

ការអភិរក្សនូវតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រ មានសារៈសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៃមហាសមុទ្រនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង