ស្ថាប័នធំៗ ២ រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រ

ស្ថាប័នធំៗពីរ រួមគ្នាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់និស្សិតដែលនឹងក្លាយជាវិនិយោគិននាពេលអនាគត